Emma

Betty vom Urbanhof

Rufname:   Emma

Geburtstag:                   27.05.2019

Farbe:                               Blond